TEST Zakład Remontowo-Usługowy
Badania i Analizy Techniczne
Piotr Staszewski
Opolska 79
47-300 Krapkowice
Polska
tel.: +48 077-44-671-35
fax.: +48 077-44-666-07
e-mail: biuro@testkrapkowice.pl

NOWE STANDARDY

TEST Zakład Remontowo Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski świadczy usługi utrzymania ruchu na zasadzie outsourcingu. Dzięki nabytemu doświadczeniu, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego klienta w kraju i za granicą, wytyczamy nowe standardy w branży.

LOKALIZACJA

TEST zlokalizowany jest w południowej części Polski, na skrzyżowaniu ważnych szlakow komunikacyjnych, w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem, a Katowicami, zaledwie 4 kilometry od zjazdu z autostrady A4. Dogodne połączenie drogowe, jak rownież możliwość transportu drogą wodną (rzeka Odra) ułatwia i skraca dostęp do naszych klientow na terenie południowej Polski.

ZASOBY

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży i rozeznaniu w potrzebach klientow, TEST Krapkowice wychodząc oczekiwaniom klienow na przeciw, stale rozwija zakładowe zasoby (kadrowe jak i maszynowe).

1. Historia przedsiębiorstwaFirma TEST w Krapkowicach istnieje od 1995r. jako główny przedmiot działalności firmy w początkowej fazie jej istnienia były prace diagnostyczne maszyn i urządzeń przemysłowych, a także remonty tych urządzeń, usuwanie awarii w zakładach gdzie występuje ruch ciągły głównie w zakładach papierniczych oraz w przemyśle spożywczym.Od 1995r. czyli od powstania firmy zainteresowanie jej usługami stale wzrastało. W 2003roku zakupione zostały obiekty produkcyjne, które zostały wystawione do sprzedaży. Zakup tych obiektów o łącznej powierzchni 5300m² stanowi jedną zwartą firmę, która w krótkim okresie czasu pozyskała wiele nowych liczących się na rynku kontrahentów.Pojęcie outsourcingu w przemyśle, czyli korzystania z zewnętrznych źródeł wspierających lub przejmujących rolę wewnętrznych sił utrzymania ruchu, staje się normą na świecie i z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem w Polsce.


2. Główny przedmiot działalnościTEST świadczy usługi utrzymania ruchu na zasadzie outsourcingu, wytyczając nowe standardy i dopasowując się do specyficznych potrzeb klientów w kraju i za granicą.
Naszym podstawowym założeniem jest zapewnienie klientowi usług utrzymania ruchu na najwyższym poziomie. Działając w tym wymagającym wielu umiejętności środowisku pracy, zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam na optymalne wykorzystanie personelu i zaspokajanie nawet najbardziej nietypowych potrzeb klienta.Właściwie zorganizowany outsourcing utrzymania ruchu pozwala osiągnąć szereg korzyści:
      - zapobieganie nieplanowanym przestojom produkcyjnym,
      - wydłużenie planowanego okresu eksploatacji maszyn i urządzeń,
      - zmniejszenie ilości i szybszą reakcję na zaistniałe usterki i awarie,
      - zwiększenie bezpieczeństwa pracy.Dotychczasowe doświadczenia firmy TEST, zdobyte na różnych projektach w zakresie utrzymania ruchu, pokazują jak znaczna część zakładów produkcyjnych znajduje się na relatywnie niskim poziomie w zakresie utrzymania ruchu. Zakupione obiekty produkcyjne wyposażone zostały w nowe suwnice natorowe, ogrzewane nową kotłownią węglową oraz alternatywnie promiennikami gazowymi.Dokonano zakupu najbardziej potrzebnych obrabiarek do metalu co pozwoliło nam na wykonywanie bardziej skomplikowanych usług, na które zainteresowanie stale wzrasta.

Zakupiony sprzęt warsztatowy i maszynowy umożliwia wykonywanie obróbki:
      - toczenia na tokarkach do średnicy Ø 870mm i długości do 8mb,
      - obróbki na wytaczarkach o wymiarach stołu 1800mm x 1600mm,
      - struganie do długości 4000mm i szerokości 1000mm,
      - szlifowanie płaszczyzn do długości 1400mm i szerokości400mm,
      - frezowania na frezarkach uniwersalnych długość 4000mm, szerokość 600mm,
      - dłutowania, średnica stołu Ø1500mm, wysokość suwaka 600mm,
      - komputerowe wyważenie dynamiczne elementów wirujących do Ø 1600mm, o długości do 6000mm i masie do 3000kg,
      - wyważenie dynamiczne w miejscu zamontowanego elementu – urządzenie przenośne,
      - wiercenia otworów na wiertarkach promieniowych,
      - cięcie blach nożycami gilotynowymi o długości 3000mm i grubości 16mm,
      - spawanie spawarkami metodą: elektrody stopowe, gazową, TIG i MAG,
      - spawanie specjalnymi technologiami (miedź, aluminium, stopy aluminium),
      - palenie elementów z stali nierdzewnej plazmą do grubości 35mm,
      - elektrolityczne wytrawianie spoin wykonanych na stali nierdzewnej,
      - cięcie materiałów piłami taśmowymi do średnicy 520mm,
      - wykonywania prac antykorozyjnych – piaskowanie, śrutowanie, malowanie specjalistyczne agregatami.
      - posiadamy urządzenia do piaskowania na mokro,
      - wykonujemy perełkowanie wyrobów i elementów z stali chromoniklowej.Oferowane przez TEST Krapkowice usługi i produkty mają na celu zaspokojenie potrzeb i wymagań Klientów. Do najczęstszych wykonywanych wyrobów i usług wykonywanych warsztatowo zaliczamy:

      - wykonanie wałów do maszyn papierniczych różnej wielkości i rodzajem powłok,
      - wykonanie wałów różnych do maszyn w przemyśle spożywczym,
      - wykonanie konstrukcji stalowej z stali węglowej oraz z stali kwasoodpornej,
      - wykonywanie przenośników taśmowych różnego rodzaju,
      - wykonywanie przenośników ślimakowych różnego rodzaju,
      - wykonywanie rolek , bębnów zwrotnych i napędowych także ogumowanych,
      - wykonywanie i montaż konstrukcji hal,
      - wykonywanie elementów rurociągów technologicznych również z stali kwasoodpornej,
      - wykonywanie części różnych – specjalistycznych do maszyn papierniczych,
      - wykonywanie opraw łożyskowych różnego rodzaju,
      - wykonywanie kompletnych maszyn i urządzeń,
      - remonty kapitalne pomp wirowych, próżniowych, kułakowych,
      - remonty wentylatorów,
      - remonty kapitalne przekładni zębatych różnego typu,
      - remonty kapitalne cylindrów suszących w przemyśle papierniczym i spożywczym,
      - remonty urządzeń transportowych,
      - diagnostyka maszyn,
      - serwis techniczny i mechaniczny w razie problemów z maszyną lub urządzeniem,
      - analizy bezpieczeństwa i sprawności maszyn,
      - diagnozowanie problemów istniejących w maszynach przemysłowych,
      - prace montażowe i ustawcze,
      - prace demontażowe,
      - szkolenia rozruchowe pracowników do obsługi maszyn i urządzeń.
4. Prowadzona dotychczas działalność eksportowaTEST świadczy usługi utrzymania ruchu na zasadzie outsourcingu, wytyczając nowe standardy i dopasowując się do specyficznych potrzeb klientów w kraju i za granicą. Ilość kontrahentów z zagranicy stale wzrasta, podwyższając tym samym przychody uzyskiwane z „eksportu”. Na chwilę obecną przychody te stanowią ok. 12% ogólnych przychodów firmy.Projekty unijne


Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R


WARTOŚĆ PROJEKTU:CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 5 038 568,51 PLNKOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 227 506,52 PLNWKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 132 483,86 PLN
CELE PROJEKTU:

Podjęte działania badawcze przez Dział B+R w firmie TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali kraju układu naprężania wstęgi maszynowej i zapewnienie stałego jej naciągu w trakcie pracy, eliminując drgania wstęgi i jej wybaczanie w różnych kierunkach.

W dobie optymalizacji pracy maszyn włókienniczych, poligraficznych czy papierniczych i przy dużych prędkościach produkcji ważnym elementem jest stabilizacja przemieszczającej się wstęgi materiału czy też tkaniny podtrzymującej (transportującej ten materiał). Ważnym elementem tego procesu jest odpowiednie naprężenie wstęgi, które jest warunkiem niezbędnym aby osiągać założone parametry maszyn produkcyjnych. Pomiar naprężenia wstęgi, eliminacja drgań, odpowiednia geometria wałów oraz rodzaj zastosowanych materiałów decydują o sukcesie. Pozwoli to na eliminację zbędnych postojów, zapewni założoną wydajność i wykorzystanie czasu pracy. Problem stabilizacji produkcji to również jakość produkowanych wyrobów, co zatem idzie odpowiednie wykorzystanie surowców – eliminacja odpadów.

Na przykład w branży celulozowo-papierniczej coraz bardziej znaczący jest problem wydłużenia czasu pracy maszyn papierniczych co wiąże się z wydłużeniem czasu pracy odzieży maszynowej między innymi filców. Częsta ich wymiana generuje straty wynikające z postoju maszyny i koszty związane z samym zakupem filcu. W obecnej sytuacji zmniejszenie ilości postojów i wydłużenie czasu pracy jest nakazem chwili. Podobna sytuacja jest w przemyśle włókienniczym i poligraficznym.

Tym samym zakres realizowanego projektu i jego cel wpisuje się w kilka zidentyfikowanych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Opolskiego w ramach III. Technologie przemysłu maszynowego i metalowego:

a) Innowacyjne, energooszczędne maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w przemyśle.

b) Systemy automatyki i instalacji elektrycznej dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle.Innowacyjny układ napinacza wstęgi do maszyn wpisuje się w założenia powyższych grup technologicznych przez co projekt bezsprzecznie wpisuje się w zidentyfikowane specjalizacje regionalne.


PLANOWANY EFEKT:Realizacja projektu przyniesie efekt w postaci wykonania działającego kompletnego układu naprężania wstęgi maszynowej co stwarza szerokie możliwości rynkowe i maksymalne wykorzystanie potencjału rozbudowanego i doposażonego działu badawczo-rozwojowego oraz dostawanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

Projekty unijne

ROZBUDOWA DZIAŁU B+R

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 01-02-2018

Numer ogłoszenia

1081767

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/01/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 785 000 570

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.

Cała treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Realizacja projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej obejmującej: Projekt budowlany (Załącznik nr 1) oraz Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 2) oraz Kosztorys inwestorski (Załącznik nr 3) oraz Przedmiar robót (załącznik nr 4), stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
Rozwiązania równoważne ( szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)
Podwykonawstwo (szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)
Zobowiązania Wykonawcy ( szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)
Informacje dodatkowe ( szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Kładzenie gresu
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 3 - Kosztorys inwestorski


Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9


Załacznik nr 1 - cz.1 - opis


Załacznik nr 1 - cz.2 - rys. nr A-1


Załacznik nr 1 - cz.3 -rys. nr AK-1


Załącznik nr 1 - cz.4 - rys. nr I-1


Załącznik nr 2 - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych


Załącznik nr 10 - Wzór umowy


Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy, co zostanie potwierdzone przez złożenie przez Wykonawcę stosownych oświadczeń.

Wykonawca powinien spełniać łącznie warunki opisane poniżej:

Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 robót budowlanych, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 140 000 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia, referencji oraz wykazu wykonanych robót. Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych robót budowlanych (Załącznik nr 7) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału oraz złożyć oświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;

b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 000 zł - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.

Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr konta: 95 1050 1487 1000 0022 6972 1235.

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 01.02.2018 r. do godziny 12:00.

4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ORAZ ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.

3. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

    1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

    2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

    3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
        - siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
        - warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią;
        - niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej i wykonawczej;
        - przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy ani Zamawiającemu;
        - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji projektowej;
        - innym zdarzeniem uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
        - koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

    4) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,

    5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,

    6) zmiana podwykonawcy,

    7) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego. 5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane. 2. Oferta winna zawierać:
    a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
    b) posiadać datę sporządzenia oraz
    c) załączniki:
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile oferta podpisywana jest przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa,
- Kopie dokumentów rejestrowych – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych,
- Załącznik nr 8 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu,
- Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
- Kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie,
- Aktualne, tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego środków pieniężnych tytułem wniesienia wadium.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie, chyba że dokument potwierdzający umocowanie został już przedłożony wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym zapytaniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów:

    1) cena wykonania zamówienia - 80 %

    2) czas realizacji zamówienia – 10%

    3) okres gwarancji – 10 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

1) KRYTERIUM CENY (x1)

Oferta z najniższą ceną netto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max. 80 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny netto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                cena najniższej oferty
X1 = ---------------------------------------- x 80
                cena oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA (x2)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi 10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert w pełnych miesiącach
X2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                czas realizacji oferty ocenianej w pełnych miesiącach (max. 4 m-ce)

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 miesiące. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 miesiące, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych miesiącach i mieścić się w przedziale od 3 do 4 miesięcy.

3) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (x3)

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                okres gwarancji (min. 36 mies.)
X3 = ----------------------------------------------------- x 10
                60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych wg poniższego wzoru

X = X1 + X2 + X3

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Dalsze szczegółowe informacje dot. kryteriów ocen opisano w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9"

Wykluczenia

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 3 Wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wykluczy również:

1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

3) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).

3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia:

1) oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 9);

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: 77 446 71 35
Fax: 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.
Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofertProjekty unijne

DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI BADAŃ NAD PRZYGOTOWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MODELU NAPRĘŻACZA

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084034

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 02.02.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/01/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty przez osobę upoważnioną (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa blach kwasoodpornych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa rur grubościennych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa prętów stalowych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.


Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy świadectwo odbioru 3.1 według normy EN 10204.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa blach kwasoodpornych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa rur grubościennych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa prętów stalowych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.


Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy świadectwo odbioru 3.1 według normy EN 10204.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

14000000-1

Nazwa kodu CPV

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 5 - wzór umowy


Załączniki nr 1-4


Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
-Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:


- [K1] Cena netto – 90 pkt,
- [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.


3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = -------------------------------------------------------------- x 90
                         cena netto oferty ocenianej

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                      czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 3 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2
6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 44 671 35
Fax: +48 77 44 666 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę „Italinox Polska” Sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, Wysogotowo k. Poznania 65-081 Przeźmierowo, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę FORNITECH S.C. W. Korzec , A. Styra, ul. Zagórska 167 , 42-600 Tarnowskie Góry, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę FORNITECH S.C. W. Korzec , A. Styra, ul. Zagórska 167 , 42-600 Tarnowskie Góry, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
Projekty unijne

PROJEKT STANOWISKA DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084043

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/01/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 02.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stanowiska do badań empirycznych w ramach zadania nr 1 „Optymalizacja pracy maszyny w części wstęgowej wraz z opracowaniem modelu naprężacza wstęgi” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2) Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do badań tarciowych typu „pin-on-disc”, dla wybranych próbek tarciowych z elementów par tribologicznych występujących w miejscach kontaktowych, nowoprojektowanego naprężacza dla przemysłu papierniczego do kontroli odzieży maszynowej. Stanowisko tribologiczne powinno umożliwić pomiary współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia między próbkami tarciowymi odpowiadającymi wyselekcjonowanym obszarom pomiędzy współpracującymi elementami, zmiennych warunków pracy w szerokim zakresie ustawionych zmienności. Główny nacisk podczas projektowania tribometru należy położyć na możliwość sterowania siłą docisku elementów w parze trącej oraz prędkością tarcia. Stanowisko powinno posiadać budowę umożliwiającą prowadzenie badań dla różnych materiałów pary tribologicznej przy założeniu niewielkich gabarytów próbek tarciowych. Stanowisko do badań tribologicznych powinno zapewnić stały odczyt i monitorowanie warunków tarciowych w trakcie badań, jak również umożliwić pełną archiwizację wyników badań w formie elektronicznej. Projekt powinien być wykonany w systemie CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną przedmiotowego stanowiska. Dokumentacja techniczna powinna stanowić kompletną całość zgodną z odpowiednimi normami rysunku technicznego PN-EN ISO oraz PN-ISO.
3) Kody CPV:


71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze


4) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na projekt stanowiska do badań empirycznych.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stanowiska do badań empirycznych w ramach zadania nr 1 „Optymalizacja pracy maszyny w części wstęgowej wraz z opracowaniem modelu naprężacza wstęgi” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2) Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do badań tarciowych typu „pin-on-disc”, dla wybranych próbek tarciowych z elementów par tribologicznych występujących w miejscach kontaktowych, nowoprojektowanego naprężacza dla przemysłu papierniczego do kontroli odzieży maszynowej. Stanowisko tribologiczne powinno umożliwić pomiary współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia między próbkami tarciowymi odpowiadającymi wyselekcjonowanym obszarom pomiędzy współpracującymi elementami, zmiennych warunków pracy w szerokim zakresie ustawionych zmienności. Główny nacisk podczas projektowania tribometru należy położyć na możliwość sterowania siłą docisku elementów w parze trącej oraz prędkością tarcia. Stanowisko powinno posiadać budowę umożliwiającą prowadzenie badań dla różnych materiałów pary tribologicznej przy założeniu niewielkich gabarytów próbek tarciowych. Stanowisko do badań tribologicznych powinno zapewnić stały odczyt i monitorowanie warunków tarciowych w trakcie badań, jak również umożliwić pełną archiwizację wyników badań w formie elektronicznej. Projekt powinien być wykonany w systemie CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną przedmiotowego stanowiska. Dokumentacja techniczna powinna stanowić kompletną całość zgodną z odpowiednimi normami rysunku technicznego PN-EN ISO oraz PN-ISO.
3) Kody CPV:


71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze


4) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:


73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.

Załączniki

Załącznik nr 4 - wzór umowy


Załaczniki nr 1 - 3


Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (m.in. system CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną stanowiska badawczego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
5) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania zostaną ocenione według następujących kryteriów:

KRYTERIUM WAGA (%):


- [K1] Cena netto 80,
- [K2] Termin realizacji zamówienia 20.2. Punktacja za cenę netto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------ x 80
                              cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punktacja za termin realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi 10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w dniach)
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
                              czas realizacji oferty ocenianej (w dniach)

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert,
tj.: K= K1 + K2
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VI ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 44 671 35
Fax: +48 77 44 666 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o,. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Projekty unijne

ROZBUDOWA DZIAŁU B+R

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 16-02-2018

Numer ogłoszenia

1085766

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/02/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/02/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 16.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wykonanie prac budowlanych. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej obejmującej: Projekt budowlany (Załącznik nr 1) oraz Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 2) oraz Kosztorys inwestorski (Załącznik nr 3) oraz Przedmiar robót (załącznik nr 4), stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Rozwiązania równoważne (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Podwykonawstwo (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Zobowiązania Wykonawcy (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Informację dodatkowe (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 45110000-1 Roboty przygotowawcze
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Kładzenie gresu
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 10 - wzór umowy


Załączniki nr 5-9


Załączniki nr 1-4


Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 robót budowlanych, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 140 000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia, referencji oraz wykazu wykonanych robót. Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych robót budowlanych (Załącznik nr 7) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału oraz złożyć oświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;
b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;
b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 400 000 zł - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.

Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr konta: 95 1050 1487 1000 0022 6972 1235.

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2018 r. do godziny 12:00.

4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca:


1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.

3. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:


- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią;
- niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej i wykonawczej;
- przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy ani Zamawiającemu;
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji projektowej;
- innym zdarzeniem uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
- koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


4) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,
5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
6) zmiana podwykonawcy,
7) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego.5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile oferta podpisywana jest przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa,
- Kopie dokumentów rejestrowych – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych,
- Załącznik nr 8 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu,
- Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
- Kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie,
- Aktualne, tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego środków pieniężnych tytułem wniesienia wadium.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie, chyba że dokument potwierdzający umocowanie został już przedłożony wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym zapytaniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów:

    1) cena wykonania zamówienia - 80 %

    2) czas realizacji zamówienia – 10%

    3) okres gwarancji – 10 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:1) KRYTERIUM CENY (x1)

Oferta z najniższą ceną netto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max. 80 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny netto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                cena najniższej oferty
X1 = ---------------------------------------- x 80
                cena oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA (x2)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi 10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert w pełnych miesiącach
X2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                czas realizacji oferty ocenianej w pełnych miesiącach (max. 4 m-ce)

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 miesiące. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 miesiące, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych miesiącach i mieścić się w przedziale od 3 do 4 miesięcy.

3) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (x3)

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                okres gwarancji (min. 36 mies.)
X3 = ----------------------------------------------------- x 10
                60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych wg poniższego wzoru

X = X1 + X2 + X3

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Dalsze szczegółowe informacje dot. kryteriów ocen opisano w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9"

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 3 Wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.2. Zamawiający wykluczy również:1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

3) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia:1) oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 9);

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez firmę Wojtala Rafał i Marian s.c. RAF-MAR-BUD, 47-320 Gogolin, ul. Przyjaciół Schongau 21, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Projekty unijne

WYKONANIE POMIARÓW MORFOLOGII POWIERZCHNI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1/03/2018

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/03/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/03/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 23.03.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu na podstawie wykonanych pomiarów morfologii powierzchni w ramach zadania nr 2: „Dobranie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych doboru bombiastości” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie raportu na podstawie wykonanych pomiarów morfologii powierzchni w ramach zadania nr 2: „Dobranie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych doboru bombiastości” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu wykonanie pomiarów metrologicznych, tj.:a) pomiar 10 próbek o wymiarach 2,5 mm x 2,5 mm profilometrem stykowym o diamentowej 2 mm średnicy końcówki,
b) format danych wyjściowych: ASC, PLY, P3, PF, RGE, STL, PLUX lub równoważne,
c) oprogramowanie skanera powinno umożliwiać: łączenie kolejnych skanów bez konieczności używania znaczników, redukcję szumów, usuwanie punktów odstających,
d) uzyskana analiza powinna pozwolić na analizę przestrzenną 3D, tj.:


- rysowanie widoku izometrycznego;
- tworzenie map warstwicowych;
- wyznaczanie parametrów przestrzennych chropowatości, falistości i powierzchni pierwotnej (R,W,P) zgodnie z normą ISO 25178-2.3. Kody według Wspólnego słownika zamówień CPV:


73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.


4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jakim będą pliki źródłowe we wskazanym formacie, na podstawie otrzymanego raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy winna nastąpić w terminie od 01.05.2018 – 31.05.2018r. Okres realizacji wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:


1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), spełniają kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.

Wiedza i doświadczenie

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

4) dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4) dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
3. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
5) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VI niniejszego Zapytania zostaną ocenione według następujących kryteriów:

    KRYTERIUM WAGA (%)

    [K1] Cena netto 90

    [K2] Termin realizacji zamówienia 10

2. Punktacja za cenę netto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = --------------------------------------------------------------------- x 90
                         cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punktacja za czas realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:


                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w pełnych tygodniach)
K2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                czas realizacji oferty ocenianej (maks. 3 tygodnie)Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie od dnia obowiązywania umowy. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
K= K1 + K2
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

45-271 Opole
ul. Stanisława Mikołajczyka
data wpływu: 23.03.2018, godz. 8.05

Projekty unijne

DOSTAWA FREZARKI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 06-04-2018

Numer ogłoszenia

2/03/2018

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/03/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/03/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06.04.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej frezarki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, montażem na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie oraz pierwsze uruchomienie i kalibracja obrabiarki, a następnie przeprowadzenie prób ruchowych oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzenia.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej frezarki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, montażem na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie oraz pierwsze uruchomienie i kalibracja obrabiarki, a następnie przeprowadzenie prób ruchowych oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzenia. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry: odczyt cyfrowy, wielkość stołu dł. od 1800-2200mm x szer. 450-510mm, smarowanie centralne, dwie głowice frezerskie. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis kompletnej frezarki, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kody CPV:42000000-6 Maszyny przemysłowe
42600000-2 Obrabiarki
42620000-8 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
42623000-9 Frezarki3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów takie jak:


- deklaracja Zgodności WE (znak CE);
- instrukcja obsługi maszyny;
- instrukcja obsługi cyfrowych odczytów położenia;
- instrukcja obsługi centralnego układu smarowania;
- schematy elektryczne;
- deklaracja Zgodności WE (znak CE) na osłonę głowicy frezarki;
- karta pomiaru geometrii.


Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania (obowiązywania) umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Wzór umowy - załącznik nr 5


Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1-4


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d) dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
3. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100 pkt, w tym:

    [K1] Cena netto – 50 pkt

    [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 30 pkt

    [K3] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10 pkt

    [K4] Czas reakcji serwisu (w godzinach) – 10 pkt

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za zakup kompletnej frezarki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, montażem na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie oraz pierwsze uruchomienie i kalibracja obrabiarki, a następnie przeprowadzenie prób ruchowych oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzenia będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------- x 50
                         cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) będzie obliczana według następującego wzoru:


                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30
                    czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 30 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie od dnia podpisania (obowiązywania) umowy. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Punktacja za kryterium K3 Okres udzielonej gwarancji w pełnych miesiącach będzie obliczana według następującego wzoru:


                okres gwarancji w pełnych miesiącach (min.12 mies.)
K3 = ---------------------------------------------------------------------- x 10
                                             24 miesiąceWykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 24 miesiące i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru zamówienia, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 12 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Oferta może otrzymać od 5 do maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 24 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 24 miesiące, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 12 miesięcy. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

6. Punktacja za kryterium K4 Czas reakcji serwisu (w godzinach), będzie obliczana według następującego wzoru:


                najkrótszy czas reakcji serwisu wg wszystkich złożonych ofert w godzinach
K4 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas reakcji serwisu oferty ocenianej w godzinach (maks. 24 godziny)gdzie „czas reakcji serwisu” rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej likwidacji, podany jest w godzinach i wynosi maksymalnie 24 godziny.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas reakcji serwisu to 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Brak deklaracji czasu reakcji serwisu w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 24 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu reakcji serwisu powinna być podana w pełnych godzinach.
7. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2 + K3+ K4

8. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe zapisy dotyczące kryteriów ocen znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-4".

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

IZOTECH Izabela Kruszelnicka,
Os. Wiosny Ludów 6/12, 63-600 Kępno
Data wpłynięcia oferty: 06.04.2018, godz. 11:52 – mailemProjekty unijne

DOSTAWA TACHIMETRU

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

3/03/2018

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległy parametry tachimetru:


- dokładność pomiaru kąta: 0,5”(sekundy),
- metoda pomiaru: absolutna, diametryczna i ciągła (m.in. posiada funkcję wyszukiwania i śledzenia lustra, co umożliwia jednoosobową obsługę urządzenia),
- czas pracy na jednym zestawie akumulatorów: min. 8h,
- kontroler współpracujący z tachimetrem z ekranem dotykowym kolorowym o przekątnej 7 cali,
- oprogramowanie umożliwiające nanoszenie punktów pomiarowych na dokumentacji typu CAD oraz umożliwiające generowanie protokołów z pomiarów,
- oprogramowanie, powinno być oprogramowaniem specjalistycznym, umożliwiającym wygenerowanie trójwymiarowej mapy odchyłek z pomiaru,
- oprogramowanie powinno posiadać moduł do pomiaru i obliczeń osi maszyn papierniczych
- statyw ciężki,
- pakiet akcesorii (m.in. cztery lustra na podstawach magnetycznych, na podstawach pryzmatycznych, lustro 360°, tarczki na różnych podstawach), od dostarczonych luster punktowych wymagana jest gwarancja powtarzalności pomiarów oraz utrzymania dokładności pomiarów proponowanego tachimetru,
urządzenie jest wodoodporne zgodnie z normą minimum IP64.Parametry, które zostały dodane/zmienione zaznaczono kolorem czerwonym w załączniku "Aktualna treść zapytania". W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do 09.04.2018 do godz. 12.00.

Dodano wykaz pytań i odpowiedzi.Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/03/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/03/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 09.04.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego tachimetru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego tachimetru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:


- dokładność pomiaru kąta: 0,5”(sekundy),
- metoda pomiaru: absolutna, diametryczna i ciągła (m.in. posiada funkcję wyszukiwania i śledzenia lustra, co umożliwia jednoosobową obsługę urządzenia),
- czas pracy na jednym zestawie akumulatorów: min. 8h,
- kontroler współpracujący z tachimetrem z ekranem dotykowym kolorowym o przekątnej 7 cali,
- oprogramowanie umożliwiające nanoszenie punktów pomiarowych na dokumentacji typu CAD oraz umożliwiające generowanie protokołów z pomiarów,
- statyw ciężki,
- pakiet akcesorii (m.in. cztery lustra na podstawach magnetycznych, na podstawach pryzmatycznych, lustro 360°, tarczki na różnych podstawach),
- urządzenie jest wodoodporne zgodnie z normą IP67.


2. Kody CPV:38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38295000-9 Sprzęt topograficzny3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

38295000-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt topograficzny

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania (obowiązywania) umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Aktualna treść zapytania


Wzór umowy - załącznik nr 5


Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1-4Pytania i wyjaśnienia

Pytania i odpowiedzi

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d) dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
3. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100 pkt, w tym:

    [K1] Cena netto – 60 pkt

    [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt

    [K3] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 25 pkt

    [K4] Czas reakcji serwisu (w godzinach) – 5 pkt

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za zakup kompletnego tachimetru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------- x 60
                         cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) będzie obliczana według następującego wzoru:


                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                    czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 3 tygodnie)Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie od dnia podpisania (obowiązywania) umowy. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Punktacja za kryterium K3 Okres udzielonej gwarancji w pełnych miesiącach będzie obliczana według następującego wzoru:


                okres gwarancji w pełnych miesiącach (min.12 mies.)
K3 = ---------------------------------------------------------------------- x 25
                                             24 miesiąceWykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 24 miesiące i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru zamówienia, otrzyma 25 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 12 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Oferta może otrzymać od 12,50 do maksymalnie 25 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 24 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 24 miesiące, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 12 miesięcy. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

6. Punktacja za kryterium K4 Czas reakcji serwisu (w godzinach), będzie obliczana według następującego wzoru:


                najkrótszy czas reakcji serwisu wg wszystkich złożonych ofert w godzinach
K4 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                     czas reakcji serwisu oferty ocenianej w godzinach (maks. 24 godziny)gdzie „czas reakcji serwisu” rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej likwidacji, podany jest w godzinach i wynosi maksymalnie 24 godziny.
gdzie „czas reakcji serwisu” rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej likwidacji, podany jest w godzinach i wynosi maksymalnie 24 godziny. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas reakcji serwisu to 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Brak deklaracji czasu reakcji serwisu w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 24 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu reakcji serwisu powinna być podana w pełnych godzinach.
7. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2 + K3+ K4

8. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe zapisy dotyczące kryteriów ocen znajdują się w załączniku.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

TURMET Grażyna Turska
ul. Vincenza Belliniego 4/4
03-289 Warszawa
Data wpłynięcia: 09.04.2018, godz. 8:51 – mailem;

Projekty unijne

WYKONANIE PARAMETRYCZNEJ ANALIZY MORFOLOGII POWIERZCHNI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1/04/2018

Status ogłoszenia

ZakończoneMiejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 20.04.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/04/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/04/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest parametryczna analiza oceny morfologii powierzchni w miejscu łożyskowania, pozyskanie wyników z badań oraz filtracja powierzchni, w ramach zadania nr 2: „Dobranie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych doboru bombiastości” projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest parametryczna analiza oceny morfologii powierzchni w miejscu łożyskowania, pozyskanie wyników z badań oraz filtracja powierzchni, w ramach zadania nr 2: „Dobranie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych doboru bombiastości” projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu wykonanie parametrycznej analizy morfologii powierzchni, tj.:


a) zebranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych, tworzonych w aksonometrii;
b) usunięcie nachylenia próbek oraz ich krzywizny;
c) analiza tekstury powierzchni poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni;
d) usuwanie maksymalnych odchyleń, często występujących na powierzchniach mierzonych;
e) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnienie, za pomocą gładkiego kształtu obliczonego, na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości;
f) opracowanie będzie bazowało na wynikach pomiaru szeregu próbek o różnej morfologii powierzchni;
g) parametryczna analiza tych powierzchni, dotyczyć powinna wizualizacji miejsc zużycia;
h) wyselekcjonowane powinny zostać parametry najmniej wrażliwe, na zmienne warunki procesu oraz te, wpływające na ograniczenie drgań całego układu.

3. Kody według Wspólnego słownika zamówień CPV:


73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jakim będzie pisemne opracowanie na podstawie otrzymanego raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy winna nastąpić w terminie od 01.06.2018 – 13.07.2018r. Okres realizacji wynosi maksymalnie do 6 tygodni od dnia obowiązywania umowy
z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:


1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), spełniają kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.

Wiedza i doświadczenie

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

4) dysponują potencjałem technicznym oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
3. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

XI. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VI niniejszego Zapytania zostaną ocenione według następujących kryteriów:

    KRYTERIUM WAGA (%)

    [K1] Cena netto – 90

    [K2] Termin realizacji zamówienia - 10

2. Punktacja za cenę netto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------- x 90
                            cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punktacja za czas realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:


                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w pełnych tygodniach)
K2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                              czas realizacji oferty ocenianej (maks. 6 tygodni)Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 6 tygodni od dnia obowiązywania umowy. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 6 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
K= K1 + K2
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.


Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte - brak ofert
Projekty unijne

OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH ZALECEŃ PRACY CZĘŚCI TYPU: WAŁ

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

2/04/2018

Status ogłoszenia

ZakończoneMiejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 20.04.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/04/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/04/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie parametrycznej oceny powierzchni w miejscu łożyskowania, w ramach zadania nr 2: „Dobranie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych doboru bombiastości” projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie parametrycznej oceny powierzchni w miejscu łożyskowania, w ramach zadania nr 2: „Dobranie odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych doboru bombiastości” projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu opracowanie przemysłowych zaleceń pracy części typu: wał, tj.:


a) opracowanie będzie bazowało na wynikach pomiaru szeregu próbek o różnej morfologii powierzchni;
b) opracowanie będzie miało na celu racjonalny dobór charakteru powierzchni funkcjonalnej, pod kątem eliminacji drgań maszynowych oraz prognozowania czasu eksploatacji;
c) opracowanie powinno dotyczyć analizy parametrów chropowatości powierzchni w układzie trójwymiarowym, które odpowiedzialne są za poślizg, zużycie lub obciążenie prowadzenia odzieży maszynowej;
d) wyniki badań służące jako podstawa opracowania, wykonane zostaną w oparciu o nowoczesną profilometrię 3D;
e) dla potrzeb przemysłu mechanicznego opracowana powinna zostać koncepcja badań struktury geometrycznej części pracujących walców papierniczych – w tym przypadku szczególne znaczenie ma pozyskanie informacji o wpływie czasu pracy na parametry przestrzenne powierzchni;
f) opracowanie powinno zawierać analizę parametrów amplitudowych, odległościowych, hybrydowych oraz charakterystykę własności nośnych powierzchni w kontekście gromadzenia środka smarnego.

3. Kody według Wspólnego słownika zamówień CPV:


73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jakim będzie pisemne opracowanie na podstawie otrzymanego raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy winna nastąpić w terminie od 13.07.2018 – 31.08.2018r. Okres realizacji wynosi maksymalnie do 7 tygodni od dnia obowiązywania umowy
z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:


1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), spełniają kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.

Wiedza i doświadczenie

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

4) dysponują potencjałem technicznym oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d) dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
3. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VI niniejszego Zapytania zostaną ocenione według następujących kryteriów:

    KRYTERIUM WAGA (%)

    [K1] Cena netto – 90

    [K2] Termin realizacji zamówienia - 10

2. Punktacja za cenę netto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------- x 90
                         cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punktacja za czas realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:


                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w pełnych tygodniach)
K2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                    czas realizacji oferty ocenianej (maks. 7 tygodni)Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 7 tygodni od dnia obowiązywania umowy. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 7 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: K= K1 + K2
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.


Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte - brak ofert
Projekty unijne

DOSTAWA WYWAŻARKI DYNAMICZNEJ

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 25-04-2018

Numer ogłoszenia

3/04/2018

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/04/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/04/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 25.04.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej wyważarki dynamicznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej wyważarki dynamicznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:- przystosowana do wyważania sztywnych oraz giętkich wirników zamontowanych w poziomie o długości do 10000mm lub dłuższej;
- liczba płaszczyzn wyważania: 2;
- minimalny zakres wagi wyważanego elementu: od 1kg do 8000kg;
- minimalny zakres odległości pomiędzy podporami: od 300mm do 7800mm;
- klasa wyważenia: do G = 0,6;
- wymagana maksymalna średnica wyważanego elementu nad łożem: 1600mm lub większa;
- wymagany minimalny zakres średnic czopów wyważanych elementów: od 20mm do 280mm,
- min. osiągalne pozostałe niewyważenie resztkowe wg. ISO 21940: nie więcej niż 0,5gmm/kg dla każdej płaszczyzny, ale nie więcej niż 10gmm;
- typ napędu: pasowy oraz z wrzeciennika z wykorzystaniem wału cardana;
- moc silnika napędowego: minimum 15kW – silnik sprzężony z falownikiem;
- pulpit sterowniczy: ekran dotykowy min. 17 cali umożliwiający prezentację wyników w postaci graficznej;
- dodatkowe właściwości:


a) dodatkowe pryzmy umożliwiające delikatne opuszczenie wirnika na rolki wsporcze,
b) oprogramowanie ma umożliwiać:
     -- graficzne wyświetlenie krzywej przyspieszenia;
     -- wyznaczanie parametrów wiercenia lub frezowania celem odjęcia odpowiedniej masy wynikającej z niewyważenia,
c) możliwość generowania protokołów niewyważenia do pliku w formacie PDF,
d) możliwość zapisu protokołów na zewnętrznym nośniku USB,
e) możliwość bezpośredniego drukowania w formacie A4 protokołów niewyważenia na drukarce laserowej,
f) osłona mechaniczna wirującego elementu klasy C, umożliwiająca wydanie deklaracji zgodności z CE,
g) czujnik laserowy wraz ze statywem umożliwiający pomiar ugięcia statycznego i dynamicznego wyważanego elementu (wirnik z powłoką metalową, powlekaną tworzywem lub gumą); wymagana dokładność pomiaru: nie mniej niż 0,01mm.Wykonawca może zaoferować dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż opisane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis kompletnej wyważarki dynamicznej, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Kody CPV:38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności CE dopuszczającą do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędną dla tego typu urządzeń i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.


Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 12 tygodni od dnia podpisania (obowiązywania) umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1-4


Wzór umowy - załącznik nr 5


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
3. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100 pkt, w tym:

    [K1] Cena netto – 50 pkt

    [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10 pkt

    [K3] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 30 pkt

    [K4] Czas reakcji serwisu (w godzinach) – 10 pkt

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za zakup kompletnej wyważarki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:
                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------- x 50
                           cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji w pełnych miesiącach będzie obliczana według następującego wzoru:


                okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 mies.)
K2 = ------------------------------------------------------------------------------ x 10
                                              36 miesięcyWykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 36 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru zamówienia, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Oferta może otrzymać od 6,67 do maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. powyżej 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

5. Punktacja za kryterium K3 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczana według następującego wzoru:


                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30
                 czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 12 tygodni)Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 30 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 12 tygodni od dnia podpisania (obowiązywania) umowy. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. powyżej 12 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

6. Punktacja za kryterium K4 Czas reakcji serwisu (w godzinach), będzie obliczana według następującego wzoru:


                najkrótszy czas reakcji serwisu wg wszystkich złożonych ofert w godzinach
K4 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas reakcji serwisu oferty ocenianej w godzinach (maks. 24 godziny)gdzie „czas reakcji serwisu” rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej likwidacji, podany jest w godzinach i wynosi maksymalnie 24 godziny.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas reakcji serwisu to 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Brak deklaracji czasu reakcji serwisu w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 24 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu reakcji serwisu powinna być podana w pełnych godzinach.
7. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2 + K3+ K4

8. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe zapisy dotyczące kryteriów ocen znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-4".

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

TURMET Grażyna Turska
ul. Vincenza Belliniego 4/4
03-289 Warszawa
Data wpłynięcia: 24.04.2018r.

Projekty unijne

WYKONANIE USŁUGI PARAMETRYCZNEJ ANALIZY MORFOLOGII POWIERZCHNI ORAZ OPRACOWANIA PRZEMYSŁOWYCH ZALECEŃ PRACY CZĘŚCI TYPU: WAŁ

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

4/04/2018

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 4/04/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 4/04/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 08.05.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”., polegające na wykonaniu parametrycznej analizy morfologii powierzchni oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy części typu: wał. Analiza i opracowanie dotyczyć będzie parametrycznej oceny powierzchni w miejscu łożyskowania, pozyskania wyników z badań oraz filtracji powierzchni.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”., polegające na wykonaniu parametrycznej analizy morfologii powierzchni oraz opracowaniu przemysłowych zaleceń pracy części typu: wał. Analiza i opracowanie dotyczyć będzie parametrycznej oceny powierzchni w miejscu łożyskowania, pozyskania wyników z badań oraz filtracji powierzchni.
1. Zakres usługi wykonania parametrycznej analizy morfologii powierzchni oraz opracowania przemysłowych zaleceń pracy części typu: wał, zawierać będzie:a) zebranie punktów powierzchni 3D i przedstawienie ich w formie map konturowych oraz obrazów izometrycznych, tworzonych w aksonometrii;
b) usunięcie nachylenia próbek oraz ich krzywizny;
c) analizę tekstury powierzchni, poprzez odpowiednią filtrację analizowanych powierzchni;
d) usuwanie maksymalnych odchyleń, często występujących na powierzchniach mierzonych;
e) konwertowanie niezmierzonych punktów i ich wypełnienie, za pomocą gładkiego kształtu, obliczonego na podstawie sąsiednich punktów lub na podstawie punktów o maksymalnej, minimalnej lub średniej wysokości;
f) opracowanie, które będzie bazowało na wynikach pomiaru szeregu próbek o różnej morfologii powierzchni;
g) parametryczną analizę tych powierzchni, która dotyczyć powinna wizualizacji miejsc zużycia;
h) wyselekcjonowane powinny zostać parametry najmniej wrażliwe na zmienne warunki procesu oraz te, wpływające na ograniczenie drgań całego układu;
i) opracowanie przemysłowych zaleceń będzie bazowało na wynikach pomiaru szeregu próbek o różnej morfologii powierzchni;
j) opracowanie będzie miało na celu racjonalny dobór charakteru powierzchni funkcjonalnej, pod kątem eliminacji drgań maszynowych oraz prognozowania czasu eksploatacji;
k) opracowanie powinno dotyczyć analizy parametrów chropowatości powierzchni w układzie trójwymiarowym, które odpowiedzialne są za poślizg, zużycie lub obciążenie prowadzenia odzieży maszynowej;
l) wyniki badań służące jako podstawa opracowania wykonane zostaną w oparciu o nowoczesną profilometrię 3D;
m) dla potrzeb przemysłu mechanicznego opracowana powinna zostać koncepcja badań struktury geometrycznej, części pracujących walców papierniczych. W tym przypadku szczególne znaczenie ma pozyskanie informacji o wpływie czasu pracy na parametry przestrzenne powierzchni;
n) opracowanie powinno zawierać analizę parametrów amplitudowych, odległościowych, hybrydowych oraz charakterystykę własności nośnych powierzchni, w kontekście gromadzenia środka smarnego.Wykonawca może zaoferować dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż opisane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis kompletnej wyważarki dynamicznej, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Kody CPV:73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 - Usługi badawcze3. Wykonanie zadań przez Wykonawcę, tj. osobę fizyczną lub jednostkę gospodarczą dysponującą odpowiednią osobą, będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań.
4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy (tj. umowy zlecenia lub umowy na wykonanie usługi).
5. Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dotyczy osób fizycznych).


Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie trzy (3) miesiące – od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, tj. osoby fizyczne lub jednostki gospodarcze dysponujące osobą eksperta / naukowca), którzy spełniają łącznie następujące warunki:


a) posiadają wykształcenie wyższe techniczne;
b) posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w jednostce naukowej lub dziale B+R;
c) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku zajmującym się procesami produkcyjnymi i budowy maszyn, w przeciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty;
d) posiadają praktyczną znajomość w zakresie produkcji i obsługi maszyn;
e) wydali co najmniej 3 publikacje naukowe lub techniczne z zakresu badań metrologii powierzchni zawartych w części A Wykazu czasopism naukowych opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
f) nie istnieją między nimi a Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w Części VII zapytania,
g) łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dotyczy osoby fizycznej),
h) Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO.

2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów oraz na podstawie złożonych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty oraz oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
3. Zamawiający zastrzega, że Oferentem może być osoba fizyczna lub jednostka gospodarcza dysponująca osobą – ekspertem/naukowcem, która jednocześnie zobowiązana jest do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


3) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać dane Oferenta takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon, email, nr PESEL osoby fizycznej/ NIP firmy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w tym:


1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
3) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym (Załącznik nr 4) – dotyczy osób fizycznych,
4) CV oraz list motywacyjny osoby fizycznej lub osoby wskazanej przez jednostkę gospodarczą, zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia osoby na stanowisko Specjalista ds. badań i analiz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
5) Dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia osoby fizycznej lub osoby wskazanej przez jednostkę gospodarczą (dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów potwierdzające spełnienie wymogów),
6) Dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby fizycznej lub osoby wskazanej przez jednostkę gospodarczą ,wymagane na danym stanowisku (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o umowach cywilnoprawnych, stażach, praktykach, referencje).

3. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez osobę upoważnioną, do formularza oferty należy dołączyć dokument potwierdzający stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
6. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
7. W związku z odrzuceniem oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
9. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium ceny i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt).
3. Opis sposobu obliczania kryterium ceny
Punktacja za kryterium K1 Cena brutto (stawka brutto za cały okres świadczenia usług (tj. max. 3 miesiące) będzie obliczana na podstawie wzoru:
              cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = --------------------------------------------------------------- x 100
                         cena brutto badanej ofertyOferty mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana, do dwóch miejsc po przecinku.4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów, tj.: 100 pkt.
5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 17 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 5 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 17 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
6. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
7. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
10. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
12. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
13. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
3. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.4. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

Instytut Metrologii Przemysłowej
Jolanta Królczyk,
ul. Wiejska 36, Borek,
47-300 Krapkowice
Data wpłynięcia oferty: 08.05.2018, godz. 8:17

Projekty unijne

DOSTAWA BLACH STALOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA STANOWISKA BADAWCZEGO

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

1/05/2018

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/05/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/05/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 23.05.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowania stanowiska badawczego oraz zakup koszulki z tworzywa sztucznego na wał zgodnie z opracowaną bombą, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania stanowiska badawczego, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa kompletu blach stalowych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa silnika elektrycznego trójfazowego 2,2kW do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa falownika do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 4 – dostawa wału z koszulką/powłoką gumową do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;

Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
Pełna treść zapytania z załącznikami znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowania stanowiska badawczego oraz zakup koszulki z tworzywa sztucznego na wał zgodnie z opracowaną bombą, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania stanowiska badawczego, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa kompletu blach stalowych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa silnika elektrycznego trójfazowego 2,2kW do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa falownika do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 4 – dostawa wału z koszulką/powłoką gumową do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;

Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Kody CPV:31110000-0 - Silniki elektryczne
31155000-7 - Falowniki
42000000-6 - Maszyny przemysłowe
42800000-4 - Maszyny do produkcji papieru i tektury
42810000-7 - Części maszyn do produkcji papieru i tektury
19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych
14000000-1 - Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 - Rudy i stopy metali
14620000-3 - Stopy
14621000-0 - Żelazostopy4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych urządzeń, elementów i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

31110000-0

Nazwa kodu CPV

Silniki elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania/obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikami


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


3) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) załączniki:

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego KRS lub CEiDG.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:


[K1] Cena netto – 90 pkt,
[K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:
              cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = --------------------------------------------------------------- x 90
                         cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:
              najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                    czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2.
6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę BART A&M S.C. Michał Wąsik Andrzej Niewiadomski, ul. Armii Krajowej 17/B4, 58-100 Świdnica, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100,00.
Data wpłynięcia: 18.05.2018, godz. 10:31 – mailem;

2. W odniesieniu do Części 2 i Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę Hurtownia Materiałów Elektro-instalacyjnych ELNOT Tadeusz Nossek ul. Grunwaldzka 20A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 w odniesieniu do Części 2 i 100,00 w odniesieniu do Części 3.
Data wpłynięcia: 23.05.2018, godz. 11:55 – mailem

3. W odniesieniu do Części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę MITEX POLSKA Sp. z o.o. Damian Górnicki, ul. Mieszczańska 1, 58-562 Podgórzyn, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100,00.
Data wpłynięcia: 22.05.2018, godz. 12:47 – mailem,

Projekty unijne

DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH NA ETAPIE OPRACOWYWANIA PROTOTYPU

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 9-08-2018

Numer ogłoszenia

1/07/2018

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana z dn. 01.08.2018, godz. 14.42 Zmianie uległ maksymalny termin dostawy każdej z części zamówienia z 3 na 8 tygodni. tj. okres realizacji zamówienia w ramach każdej z Części zamówienia wynosi maksymalnie do 8 tygodni, od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Wydłużono czas na składanie ofert do 09.08.2018 do godz. 12.00
Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym w załączniku - "Zapytanie ofertowe z załącznikami po zmianach 01.08.2018"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/07/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/07/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 9.08.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa blach kwasoodpornych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa pręta stalowego do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa układu napędowego (motoreduktor) do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.

Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
Pełna treść zapytania z załącznikami znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych na etapie opracowywania prototypu, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa blach kwasoodpornych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa pręta stalowego do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa układu napędowego (motoreduktor) do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.

Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Kody CPV:14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal
31110000-0 Silniki elektryczne4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych urządzeń, elementów i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

14600000-7

Nazwa kodu CPV

Rudy i stopy metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe z załącznikami po zmianach 01.08.2018r.


Zapytanie ofertowe z załącznikami


Wzór umowy


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


3) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) załączniki:

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego KRS lub CEiDG.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:


[K1] Cena netto – 90 pkt,
[K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:
              cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = --------------------------------------------------------------- x 90
                         cena netto badanej ofertyOferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:
              najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                    czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 8 tygodni)Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 8 tygodni. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 8 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2.
6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

1. W odniesieniu do Części 1 i 2 zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez ITALINOX POLSKA Sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, 62-081 Przeźmierowo, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. po 100.00, w odniesieniu do obu Części 1 i 2 zamówienia.
2. W odniesieniu do Części 3 zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez POLPACK Sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100.00.

Projekty unijne


Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.


WARTOŚĆ PROJEKTU:CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 6 320 065,79 PLNKOSZTY KWALIFIKOWALNE: 5 520 205,02 PLNWKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 863 249,39 PLN
CELE PROJEKTU:

Podjęte działania badawcze przez dział B+R w firmie TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

W projekcie B+R realizowanym przez TEST Z. R – U. B. i A. T. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej planuje się osiągnąć poprzez konstrukcyjne zmiany polegające na wymianie klasycznego wirnika na wirnik helikoidalny, a także jednoczesnej zmianie (tj. przebudowie lub wymianie) konstrukcji misy hydropulpera oraz zmianie obrotów wirnika parametrów wejściowych procesu poprzez jednoczesne zwiększenie stężenia pracy. Oprócz 20% oszczędności energii zmianie ulegnie sposób rozwłókniania, gdyż dla klasycznego wirnika rozwłóknianie realizowane jest poprzez energię cząstek wody wprowadzonych w ruch wirowy gdy dla wirnika helikoidalnego rozwłóknianie odbywać się będzie poprzez tarcie cząstek makulatury o cząstki makulatury, co jest wartością dodaną procesu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata narzędzia, które każdy klasyczny hydropulper przeprojektuje w hydropulper o wyższej sprawności. Ograniczeniem, jakie nakładamy na program jest zachowanie zainstalowanej mocy, rodzaju przeniesienia napędu oraz sposobu łożyskowania. Jest to ważne dla ograniczenia kosztów inwestora. Narzędzie to będzie estymować dla zadanej geometrii misy hydropulpera wielkość wirnika i wydajność całego procesu, co będzie w stanie spowodować modernizację procesu rozwłókniania w hydropulperze i jednoczesną 20%-ową oszczędność energii elektrycznej w sposób uniwersalny.


PLANOWANY EFEKT:Realizacja projektu przyniesie opracowanie innowacyjnego w skali światowej algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie pozwalającego zaoszczędzić co najmniej 20 % energii przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Projekty unijne

WYNAJEM OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA SYMULACJI NUMERYCZNYCH PRZEPŁYWÓW

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 01-02-2018

Numer ogłoszenia

352

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Zmieniono treść przedmiotu zamówienia:
Było:

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na około 26 miesięcy jednej sztuki oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury wraz z dostawą oprogramowania do siedziby Zamawiającego.


Jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem polegający na udostępnieniu stanowiska obliczeniowego zawierającego oprogramowanie do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury na około 26 miesięcy.


II. Usunięto zapis "Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice."
III. Zmieniono treść załącznika nr 5 - wzór umowy.
IV. Wydłużono termin składania ofert z 30.01.2018 na 01.02.2018 do godz. 12.00

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do załączonej treści zapytania – "Zapytanie ofertowe z zał. 1-4 po zmianach" oraz "Załączniku nr 5 - wzór umowy po zmianach"Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.nogaj@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/01/2018/AL”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/01/2018/AL”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.nogaj@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Teresa Gola-Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na około 26 miesięcy jednej sztuki oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury wraz z dostawą oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis oprogramowania zawierającego narzędzia umożliwiające rozwiązywanie (solver) i analizę zagadnień przepływowych wraz z funkcją przygotowania geometrii, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wynajem oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na około 26 miesięcy jednej sztuki oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury wraz z dostawą oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis oprogramowania zawierającego narzędzia umożliwiające rozwiązywanie (solver) i analizę zagadnień przepływowych wraz z funkcją przygotowania geometrii, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe
30248200-1 Licencje na oprogramowanie

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe po zmianachZałączniki nr 1-4 przed zmianachZapytanie ofertowe przed zmianamiZałączniki nr 1-4 przed zmianamiZałącznik nr 5 - wzór umowy przed zmianamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto za 1 miesiąc najmu – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za 1 miesiąc najmu będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto za 1 miesiąc najmu najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto za 1 miesiąc wynajmy badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w pełnych tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                         czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 2 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 2 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 2 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Projekty unijne

WYNAJEM LICENCJI DO ANALIZY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 30-01-2018

Numer ogłoszenia

356

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.nogaj@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 30.01.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/01/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/01/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf)..
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.nogaj@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Teresa Gola-Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni wraz z dostawą licencji oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wynajem licencji do analizy struktury geometrycznej powierzchni.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni wraz z dostawą licencji oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe
30248200-1 Licencje na oprogramowanie

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertoweZałączniki nr 1-4Załącznik nr 5 - wzór umowyPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto za 1 miesiąc najmu – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za 1 miesiąc najmu będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto za 1 miesiąc najmu najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto za 1 miesiąc wynajmy badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w pełnych tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                         czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 2 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 2 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 2 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez firmę TURMET Grażyna Turska, ul. Belliniego 4/4, 03-289 Warszawa, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Projekty unijne

WYKONANIE POMIARÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 22-03-2018

Numer ogłoszenia

1/03/2018/AL

Status ogłoszenia

Zakończone


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana z dn. 14.03.2018 - Zmieniono treść załącznika nr 3.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 22.03.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/03/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/03/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dwóch raportów na podstawie wykonanych pomiarów topografii powierzchni w ramach zadania nr 1: „Zastąpienie klasycznej konstrukcji wirnika hydropulpera helikoidalnym wirnikiem wpływającym na zmniejszenie obrotów w procesie rozwłókniania” i zadania nr 2: „Stworzenie algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie na podstawie badań laboratoryjnych różnych par geometrycznych wirnik-hydropulper w skali” projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych”.
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych pomiarów topografii powierzchni.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dwóch raportów na podstawie wykonanych pomiarów topografii powierzchni w ramach zadania nr 1: „Zastąpienie klasycznej konstrukcji wirnika hydropulpera helikoidalnym wirnikiem wpływającym na zmniejszenie obrotów w procesie rozwłókniania” i zadania nr 2: „Stworzenie algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie na podstawie badań laboratoryjnych różnych par geometrycznych wirnik-hydropulper w skali” projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu wykonanie pomiarów metrologicznych w dwóch etapach (w I etapie dla zadania nr 1 i w II etapie dla zadania nr 2), tj.:

a) w I etapie pomiar 4 próbek o wymiarach 2,5 mm x 2,5 mm profilometrem stykowym o diamentowej 2 mm średnicy końcówki dla zadania nr 1 oraz w II etapie pomiar 13 próbek o wymiarach 2,5 mm x 2,5 mm profilometrem stykowym o diamentowej 2 mm średnicy końcówki dla zadania nr 2.
b) format danych wyjściowych w obu etapach: ASC, PLY, P3, PF, RGE, STL, PLUX lub równoważne.
c) oprogramowanie skanera powinno umożliwiać w obu etapach: łączenie kolejnych skanów bez konieczności używania znaczników, redukcję szumów, usuwanie punktów odstających,
d) uzyskana analiza w obu etapach powinna pozwolić na analizę przestrzenną 3D, tj.:

- rysowanie widoku izometrycznego;
- tworzenie map warstwicowych;
- wyznaczanie parametrów przestrzennych chropowatości, falistości i powierzchni pierwotnej (R,W,P) zgodnie z normą ISO 25178-2.


3. Kody według Wspólnego słownika zamówień CPV:
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jakim będą pliki źródłowe we wskazanym formacie, na podstawie otrzymanego raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni w odniesieniu do każdego z dwóch etapów od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą na dany etap (na każdy etap będzie podpisana osobna umowa).

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), spełniają kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.

Wiedza i doświadczenie

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

4) dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
2. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VI niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

KRYTERIUM WAGA (%)

        - [K1] Cena netto jako suma cen za I etap i II etap – 90,

        - [K2] Termin realizacji zamówienia w I etapie – 5,

        - [K3] Termin realizacji zamówienia w II etapie – 5.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto jako suma cen za I etap i II etap – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia w I etapie (w pełnych tygodniach) – 5 pkt.

        - [K3] Czas realizacji zamówienia w II etapie (w pełnych tygodniach) – 5 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji zamówienia w I etapie będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia w I etapie wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                         czas realizacji zamówienia w I etapie oferty ocenianej w tygodniach (maks. 3 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację I etapu. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia w I etapie powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Punktacja za kryterium K3 Czas realizacji zamówienia w II etapie będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia w II etapie wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                         czas realizacji zamówienia w II etapie oferty ocenianej w tygodniach (maks. 3 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację II etapu. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia w II etapie powinna być podana w pełnych tygodniach.

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2 + K3

7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

9. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

10. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

11. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

12. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

14. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl

15. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

16. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

17. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

45-271 Opole
ul. Stanisława Mikołajczyka 5

data wpływu oferty: 16.03.2018 godz. 11.27Projekty unijne

WYKONANIE BADAŃ REOLOGICZNYCH NA WEJŚCIU DO HUDROPULPERA ORAZ NA WYJŚCIU

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 22-05-2018

Numer ogłoszenia

1/05/2018/AL

Status ogłoszenia

Zakończone


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 22.05.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/05/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/05/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dwóch raportów na podstawie wykonanych badań reologicznych na wejściu do hydropulpera oraz na wyjściu w ramach zadania nr 2 „Stworzenie algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie na podstawie badań laboratoryjnych różnych par geometrycznych wirnik-hydropulper w skali” oraz zadania nr 3 „Weryfikacja w warunkach rzeczywistych algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie” projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych”.
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dwóch raportów na podstawie wykonanych badań reologicznych na wejściu do hydropulpera oraz na wyjściu w ramach zadania nr 2 „Stworzenie algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie na podstawie badań laboratoryjnych różnych par geometrycznych wirnik-hydropulper w skali” oraz zadania nr 3 „Weryfikacja w warunkach rzeczywistych algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie” projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych”.
2. Przedmiot zamówienia ma na celu wykonanie badań reologicznych w dwóch etapach (w I etapie dla zadania nr 2 i w II etapie dla zadania nr 3), tj.:

a) W I etapie wykonanie badań reologicznych na wejściu do hydropulpera oraz na wyjściu (rozwarstwiania makulatury, gęstość, podział na frakcje itp.) - 5 na wejściu i 10 na wyjściu dla zadania nr 2 oraz w II etapie wykonanie badań reologicznych na wejściu do hydropulpera oraz na wyjściu (rozwarstwiania makulatury, gęstość, podział na frakcje itp.) - 2 na wejściu i 3 na wyjściu dla zadania nr 3.
b) Zakres badań obejmuje:

- w I etapie badanie próbek na wejściu do hydropulpera (5 próbek) z uwzględnieniem różnych materiałów papierowych poddawanych procesowi rozdrabniania oraz badanie próbek masy papierowej po procesie rozdrabniania w hydropulperze z uwzględnieniem różnych warunków prowadzenia procesu (10 próbek).
- w II etapie badanie próbek na wejściu do hydropulpera (2 próbki) z uwzględnieniem różnych materiałów papierowych poddawanych procesowi rozdrabniania oraz badanie próbek masy papierowej po procesie rozdrabniania w hydropulperze z uwzględnieniem różnych warunków prowadzenia procesu (3 próbki).


c) Dla każdej z próbek zostaną wykonane następujące analizy:


- oznaczenie wilgotności zgodnie z PN-EN ISO 638:2008 E;
- oznaczenie stężenia wodnej zawiesiny włóknistej zgodnie z PN-EN ISO 4119:1999 P;
- reologia pulpy papierowej poprzez określenie parametrów reologicznych tj. lepkości i szybkości ścinana wykonanych wiskozymetrem rotacyjnym o cylindrach współosiowych w temperaturach procesu;
- gęstość masy papierowej zgodnie z PN-EN ISO 534;
- badania mikroskopowe morfologii pulpy papierowej z wykorzystaniem mikroskopów optycznych i mikroskopu odwróconego.


3. Kody według Wspólnego słownika zamówień CPV:


73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe,
73110000-6 - Usługi badawcze.


4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, tj. raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 8 tygodni w odniesieniu do I etapu (gdzie realizacja powinna nastąpić w okresie od 02.07.2018 do 27.08.2018) oraz maksymalnie do 4 tygodni w odniesieniu do II etapu (gdzie realizacja powinna nastąpić w okresie od 04.11.2019 do 02.12.2019) od dnia obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą na dany etap (na każdy etap będzie podpisana osobna umowa).

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), spełniają kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.

Wiedza i doświadczenie

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

4) dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

5) dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VI niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

KRYTERIUM WAGA (%)

        - [K1] Cena netto jako suma cen za I etap i II etap – 90,

        - [K2] Termin realizacji zamówienia w I etapie – 5,

        - [K3] Termin realizacji zamówienia w II etapie – 5.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto jako suma cen za I etap i II etap – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia w I etapie (w pełnych tygodniach) – 5 pkt.

        - [K3] Czas realizacji zamówienia w II etapie (w pełnych tygodniach) – 5 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji zamówienia w I etapie będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia w I etapie wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                         czas realizacji zamówienia w I etapie oferty ocenianej w tygodniach (maks. 8 tygodni)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 8 tygodni od dnia podpisania umowy na realizację I etapu. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 8 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia w I etapie powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Punktacja za kryterium K3 Czas realizacji zamówienia w II etapie będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia w II etapie wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K3 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
                         czas realizacji zamówienia w II etapie oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 5 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację II etapu. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia w II etapie powinna być podana w pełnych tygodniach.

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2 + K3

7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

9. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

45-271 Opole
ul. Stanisława Mikołajczyka 5

data wpływu oferty: 18.05.2018 godz. 15.12 - mailem

Projekty unijne

WYNAJEM WIERTARKO-FREZARKI, FREZAREK, WYCINARKI LASEROWEJ I TOKARKI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

1/06/2018/AL

Status ogłoszenia

Zakończone


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 21.06.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/06/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/06/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu do obróbki metali polegający na udostępnieniu w siedzibie Zamawiającego:a) wiertarko-frezarki na okres 16 miesięcy,
b) frezarki I na okres 21 miesięcy,
c) frezarki II na okres 21 miesięcy,
d) wycinarki laserowej na okres 16 miesięcy
e) tokarki na okres 16 miesięcy.Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu do obróbki metali polegający na udostępnieniu w siedzibie Zamawiającego:


a) wiertarko-frezarki na okres 16 miesięcy,
b) frezarki I na okres 21 miesięcy,
c) frezarki II na okres 21 miesięcy,
d) wycinarki laserowej na okres 16 miesięcy
e) tokarki na okres 16 miesięcy.2. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis wynajmowanego sprzętu do obróbki metali stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia składa się z 5 (słownie: pięciu) odrębnych części oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4, 5. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


• Część 1 – wynajem wiertarko-frezarki o parametrach zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1;
• Część 2 – wynajem frezarki o parametrach zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1;
• Część 3 – wynajem frezarki o parametrach zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1;
• Część 4 – wynajem wycinarki laserowej o parametrach zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1;
• Część 5 – wynajem tokarki o parametrach zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1;5. Kod według Wspólnego słownika zamówień CPV:


42000000-6 Maszyny przemysłowe
42600000-2 Obrabiarki3. Kody według Wspólnego słownika zamówień CPV:


73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe,
73110000-6 - Usługi badawcze.4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, tj. raportu będącego przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 2 tygodni od dnia podpisania/ obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.
Okres realizacji zamówienia to czas liczony od dnia podpisania/obowiązywania umowy do czasu dostawy do siedziby Zamawiającego, instalacji i wykonania zerowego rozruchu.

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami


Załącznik nr 5 - wzór umowyPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto za 1 miesiąc najmu – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto odrębnie dla danej części zamówienia za 1 miesiąc najmu będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto za 1 miesiąc wynajmu najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto za 1 miesiąc wynajmu badanej oferty

Oferta za to kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w pełnych tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                         czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 2 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 2 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 2 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór ofert zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta (tj. każda część zamówienia z osobna), która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

W odniesieniu do każdej z Części 1, 2, 3, 4, 5 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez TURMET Grażyna Turska, ul. Vincenza Belliniego 4/4, 03-289 Warszawa, jako najkorzystniejszą.

Data wpłynięcia: 21.06.2018, godz. 11:47 - mailem

Projekty unijne

DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW DO WYKONANIA STANOWISKA BADAWCZEGO

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 25-06-2018

Numer ogłoszenia

2/06/2018/AL

Status ogłoszenia

Zakończone


Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 25.06.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/06/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/06/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów do wykonania stanowiska badawczego, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów do wykonania stanowiska badawczego, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:Część 1 – dostawa stali szlachetnej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 2 – dostawa prętów do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 3 – dostawa elementów napędu (motoreduktor) do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 4 – dostawa przyrządów metrologicznych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów do wykonania stanowiska badawczego, wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów do wykonania stanowiska badawczego, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:Część 1 – dostawa stali szlachetnej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 2 – dostawa prętów do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 3 – dostawa elementów napędu (motoreduktor) do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
Część 4 – dostawa przyrządów metrologicznych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14621000-0 Żelazostopy
31110000-0 Silniki elektryczne
42810000-7 Części maszyn do produkcji papieru i tektury
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000-8 Przyrządy do pomiaru4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi oraz deklaracje zgodności CE dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych urządzeń, elementów i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

42810000-7

Nazwa kodu CPV

Części maszyn do produkcji papieru i tektury

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania/obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta za to kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór ofert zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta (tj. każda część zamówienia z osobna), która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

W odniesieniu do Części 1 Zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ITALINOX POLSKA Sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, 62-081 Przeźmierowo, jako najkorzystniejszą.
W odniesieniu do Części 2 Zamówienia postępowanie zostało NIEROZSTRZYGNIĘTE z powodu braku wpływu ofert.
W odniesieniu do Części 3 Zamówienia wybrano ofertę złożoną przez POLPACK Sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń, jako najkorzystniejszą.
W odniesieniu do Części 4 Zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Biuro Handlowe KARCZ Sp. z o.o., ul. J. Dąbrowskiego 54a, 34-120 Andrychów, jako najkorzystniejszą.

Daty wpłynięcia ofert:
1. Biuro Handlowe KARCZ Sp. z o.o.
ul. J. Dąbrowskiego 54a
34-120 Andrychów
Data wpłynięcia: 20.06.2018, godz. 11:51 – mailem
(Oferta na Część 4 – Przyrządy metrologiczne)

2. ITALINOX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 65
62-081 Przeźmierowo
Data wpłynięcia: 25.06.2018, godz. 9:21 – mailem
(Oferta na Część 1 – Stal szlachetna)

3. POLPACK Sp. z o.o.
ul. Polna 129
87-100 Toruń
Data wpłynięcia: 25.06.2018, godz. 12:00 – mailem
(Oferta na Część 3 – Elementy napędu (motoreduktor))

Projekty unijne

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO WYKONANIA HYDROPULPERA

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 26-06-2018

Numer ogłoszenia

3/06/2018/AL

Status ogłoszenia

AnulowaneTreść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dokonana w dniu publikacji ogłoszenia, tj. 18.06.2018.
Zmieniono termin składania ofert na 26.06.2018 do godz. 12.00. Pierwotnie omyłkowo wpisano błędną datę 29.06.2018Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 26.06.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/06/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/06/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do wykonania hydropulpera wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów do wykonania hydropulpera, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (słownie: dwóch) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa Blach stalowych w gatunku 316 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa Stali w gatunku S235 do wykonania konstrukcji wsporczej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do wykonania hydropulpera wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów do wykonania hydropulpera, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (słownie: dwóch) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa Blach stalowych w gatunku 316 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa Stali w gatunku S235 do wykonania konstrukcji wsporczej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14622000-7 Stal
14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14621000-0 Żelazostopy
44212500-4 Kątowniki i profile4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty tj. świadectwa odbioru 3.1 według normy EN 10204 dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych elementów i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

14622000-7

Nazwa kodu CPV

Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania/obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta za to kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór ofert zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta (tj. każda część zamówienia z osobna), która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych

Projekty unijne

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO WYKONANIA HYDROPULPERA

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 26-06-2018

Numer ogłoszenia

4/06/2018/AL

Status ogłoszenia

ZakończoneTreść ogłoszenia została zmieniona

Uzupełnienie z dn. 19.06.2018 godz. 11.40
W formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/06/2018/AL, Cześć 1 zamówienia - Blachy stalowe w gatunku 316 dookreślono parametry poszczególnych blach (wpisano które blachy są z/w - zimno/walcowane i g/w gorąco walcowane), tj.:

Główne parametry
1. Blacha z/w # 2 mm x 1250 mm x 2500 mm - 2 szt.
2. Blacha z/w # 2 mm x 1500 mm x 3000mm - 3 szt.
3. Blacha z/w # 3 mm x 1500 mm x 3000 mm - 9 szt.
4. Blacha g/w # 6mm x 2000 mm x 6000 mm - 2 szt.
5. Blacha g/w # 6 mm x 1500 mm x 3000 mm - 2 szt.
6. Blacha g/w # 4 mm x 2000 mm x 6000 mm - 10 szt.
7. Blacha g/w # 5 mm x 2000 mm x 6000 mm - 4 szt.
8. Blacha g/w # 8 mm x 2000 mm x 6000 mm - 3 szt.
9. Blacha g/w # 12 mm x 2000 x 6000 mm - 1 szt.
10. Blacha g/w # 16 mm x 1500 mm x 3000 mm - 1 szt.
11. Blacha g/w # 20 mm x 1500 mm x 3000 mm - 2 szt.
12. Blacha g/w # 30 mm x 1500 mm x 3000 mm – 2 szt.
13. Blacha g/w # 40 mm x 1500 mm x 3000 mm - 1 szt.

Uzupełnienie zaznaczono na czerwono.Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 26.06.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 4/06/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 4/06/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do wykonania hydropulpera wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów do wykonania hydropulpera, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (słownie: dwóch) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa Blach stalowych w gatunku 316 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa Stali w gatunku S235 do wykonania konstrukcji wsporczej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów potrzebnych do wykonania hydropulpera wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów do wykonania hydropulpera, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (słownie: dwóch) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa Blach stalowych w gatunku 316 do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa Stali w gatunku S235 do wykonania konstrukcji wsporczej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14622000-7 Stal
14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14621000-0 Żelazostopy
44212500-4 Kątowniki i profile4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty tj. świadectwa odbioru 3.1 według normy EN 10204 dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych elementów i materiałów. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

14622000-7

Nazwa kodu CPV

Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania/obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz z uzupełnieniemPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta za to kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 4 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór ofert zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta (tj. każda część zamówienia z osobna), która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

W odniesieniu do Części 1 Zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez ITALINOX POLSKA Sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, 62-081 Przeźmierowo, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 96,67.
W odniesieniu do Części 2 Zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez BART A&M s.c Michał Wąsik, Andrzej Niewiadomski, ul. Armii Krajowej 17/B4, 58-100 Świdnica, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100,00.

Daty wpłynięcia ofert:
1. ITALINOX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 65
62-081 Przeźmierowo
Data wpłynięcia: 25.06.2018, godz. 15:07 – mailem;
(Oferta na Część 1 – Blachy w gat. 316)

2. BART A&M s.c Michał Wąsik, Andrzej Niewiadomski
ul. Armii Krajowej 17/B4
58-100 Świdnica
Data wpłynięcia: 26.06.2018, godz. 13:10 – mailem;
(Oferta na Część 1 – Blachy w gat. 316 oraz Część 2 – Stal w gat. S235 do wykonania konstrukcji wsporczej)

Projekty unijne

DOSTAWA UKŁADU NAPĘDOWEGO I STEROWANIA DO WYKONANIA HYDROPULPERA

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 02-08-2018

Numer ogłoszenia

1/07/2018/AL

Status ogłoszenia

ZakończoneMiejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 02.08.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/07/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/07/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup układu napędowego i sterowania potrzebnych do wykonania hydropulpera wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych elementów układu napędowego i sterowania do wykonania hydropulpera, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa silnika napędowego do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa przystawki napędowej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa głowicy napędowej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 4 – dostawa sterowania do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup układu napędowego i sterowania potrzebnych do wykonania hydropulpera wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych elementów układu napędowego i sterowania do wykonania hydropulpera, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: czterech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3, 4. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa silnika napędowego do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa przystawki napędowej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa głowicy napędowej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 4 – dostawa sterowania do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

Kod CPV

31110000-0

Nazwa kodu CPV

Silniki elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna
31670000-3 Elektryczne części maszyn i aparatury
42810000-7 Części maszyn do produkcji papieru i tektury

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania/obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta za to kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 6 tygodni)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 6 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór ofert zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta (tj. każda część zamówienia z osobna), która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

W odniesieniu do wszystkich Części tj. 1, 2, 3 i 4 zamówienia została wybrana oferta przedstawiona przez PAKMAN Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów tj. 100.00 w odniesieniu do każdej Części zamówienia.

Data wpłynięcia: 01.08.2018, godz. 08:26 – osobiście.

Projekty unijne

DOSTAWA ELEMENTÓW UKŁADU SEPARACJI I WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 18-09-2018

Numer ogłoszenia

1/09/2018/AL

Status ogłoszenia

ZakończoneMiejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 18.09.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/09/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/09/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów układu separacji i wstępnego oczyszczania wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych elementów układu separacji i wstępnego oczyszczania, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa bębnowego wyławiacza zanieczyszczeń do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa transportera skośno-poziomowego (składającego się z 2 elementów tj.: transportera taśmowego nieckowego skośnego długości 16700 mm oraz transportera taśmowego nieckowego poziomego długości 5300 mm) do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa zagęszczarki płaskositowej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: WszystkieOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów układu separacji i wstępnego oczyszczania wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą elementów do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych elementów układu separacji i wstępnego oczyszczania, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:- Część 1 – dostawa bębnowego wyławiacza zanieczyszczeń do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa transportera skośno-poziomowego (składającego się z 2 elementów tj.: transportera taśmowego nieckowego skośnego długości 16700 mm oraz transportera taśmowego nieckowego poziomego długości 5300 mm) do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa zagęszczarki płaskositowej do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
3. Kody CPV:42900000-5 – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
42417200-4 – Przenośniki,
42995000-7 – Różne maszyny czyszczące.4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty dopuszczające do stosowania w obrocie gospodarczym niezbędne dla danych elementów i materiałów. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 12 tygodni od dnia podpisania/obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

Potencjał techniczny

dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z aktualnego KRS lub CEiDG.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do przygotowania stanowiska badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto badanej oferty

Oferta za to kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                     czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 12 tygodni)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 12 tygodni. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 12 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:

Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór ofert zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta (tj. każda część zamówienia z osobna), która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiana została wprowadzona tego samego dnia, w którym upubliczniono zapytanie).

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

W odniesieniu do Części 1, 2, 3 Zamówienia wybrano ofertę złożoną przez PAKMAN Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, jako najkorzystniejszą.

Data wpłynięcia oferty: 17.09.2018, godz. 13:30.


OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO – informujemy, że:

Państwa Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Firma:
TEST Zakład Remontowo Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, Krapkowice.

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, w celu przygotowania i realizacji zleceń, w celu fakturowania, monitorowania płatności, dochodzenia roszczeń. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. i c.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, radca prawny, firma transportowa.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ochrony danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wynikiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.TEST Zakład Remontowo Usługowy
Badania i Analizy Techniczne
Piotr Staszewski

ul. Opolska 79
47-300 Krapkowice
Polska

NIP: 756-001-04-86

tel.: +48 77-44-671-35
fax.: +48 77-44-666-07
e-mail: biuro@testkrapkowice.pl

Wyślij wiadomość >>

Piotr Staszewski


+48 603 075 612

piotr@testkrapkowice.pl

Bernard Joszko


+48 605 275 958

bernard@testkrapkowice.pl